Logopedická prevence


Na naší mateřské škole je věnována dětem s vadami řeči péče, která je však limitována personálně tak i materiálně. Proto jsme se zapojili do rozvojového programu Podpora logopedické prevence v roce 2016 na podporu aktivit dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti logopedické prevence, tvorbu a realizaci školních projektů na podporu rozvoje řeči ve spolupráci s rodiči a možnosti vybavení pracovišť moderními pomůckami pro logopedickou prevenci, který MŠMT vyhlásilo v roce 2015.

Naše mateřská škola podala žádost s projektem „PRVNÍ KROK K PREVENCI LOGOPEDIE – SPRÁVNÁ DIAGNOSTIKA ŘEČOVÝCH VAD U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V MŠ“.

Projekt je zaměřen na prevenci, diagnostiku a reedukaci vad řeči u dětí v MŠ pomocí logopedických a didaktických pomůcek a bude využit v ŠVP. Do projektu bude zahrnuta nejen péče o děti s větší vadou řeči, ale i práce s dětmi z běžných tříd, které vykazují potřebu podpory řečového vývoje ve všech oblastech. Cílenou logopedickou intervencí bychom chtěly dosáhnout toho, aby měly děti před vstupem do ZŠ nejen správnou výslovnost všech hlásek, ale aby u nich byla rozvinuta řeč ve všech jazykových rovinách. Myslíme si, že základem práce v oblasti nápravy řeči je především správná a včasná diagnostika řečových vad.

Projekt byl MŠMT vybrán mezi úspěšné a podpořen částkou 30 000 Kč.

Cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb

Cílem našeho projektu je zlepšování pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Chceme zlepšit podmínky pro správnou a včasnou diagnostiku řečových vad inovací použitých metod.

V minulém období jsme z financí MŠMT z Rozvojového projektu na logopedii vybudovali logopedickou učebnu a mohli tak pracovat individuálně s dětmi s vadou řeči. Projekt, který je součástí ŠVP se osvědčil při práci s dětmi, pozitivní ohlas byl taktéž u rodičů. Rádi bychom v této činnosti pokračovali.

Evaluačním procesem jsme dospěli k závěrům, že máme v MŠ dostatečně proškolené pedagogy v oblasti logopedie, kteří umějí s dětmi pracovat, ať už individuálně či skupinově. Chybí nám metodicko-diagnostické materiály a pomůcky, podle kterých bychom rychleji a spolehlivěji mohli diagnostikovat u dětí problémy v oblasti řeči.

Děti v předškolním věku s nesprávným či opožděným vývojem řeči narůstá. Proto podáváme projekt s cílem začlenit do logokoutku pomůcky pro diagnostiku vad řeči, abychom tak mohli poskytnout v co nejširší míře kvalitní logopedickou intervenci dětem, které potřebují napomoci při rozvoji řeči a získávání jazykových dovedností.

Pro zajištění kvalitní logopedické péče potřebujeme vybavit logopedickou pracovnu těmito moderními pomůckami: metodicko-diagnostickou pomůckou Klokanův kufr, dokoupit logopedické didaktické materiály, sešity, obrázky a knihy, tablet s výukovými logopedickými programy. Díky novému vybavení se stane logopedická péče pro děti atraktivnější a zábavnější. Logopedům pak nové pomůcky usnadní provádět komplexní a kvalitní logopedickou péči.

Je velmi důležité podpořit logopedickou péči o děti s narušenou komunikační schopností již v předškolním věku a první krok je diagnostika. Oslabení v oblasti řeči přináší dítěti mnoho obtíží. Je ohroženo jeho postavení ve skupině vrstevníků, v navazování vztahů i v sebehodnocení. Narušení řečového vývoje může způsobovat i obtíže při učení, a pokud přetrvává do dospělosti, i ve volbě povolání. U předškolních dětí velmi často přetrvává nesprávná výslovnost mnoha hlásek a artikulační neobratnost. Dále bývá oslabena fonematická diferenciace, analýza a syntéza i sluchová paměť. To vše se negativně projeví při nácviku čtení a psaní. Oslabení jazykového citu znesnadňuje procvičování gramatiky. Nedostatky v porozumění řeči a malá slovní zásoba znamenají pro dítě velké znevýhodnění při získávání nových informací v jednotlivých předmětech. Je dokázáno, že deficity ve vývoji řeči v předškolním věku často předcházejí specifickým poruchám učení, které se projeví až v ZŠ.

Chceme připravit k využívání speciální pracovní materiál „Povídálek“ pro celkový rozvoj komunikačních schopností, všech jazykových rovin (využití pracovních listů i programů na interaktivní tabuli či tabletu).Tato metoda umožňuje využívat multisenzoriální přístup v edukaci a je přístupná všem dětem – ty můžou okamžitě reagovat vlastním zásahem do „pracovního listu“, stejně tak může reagovat i pedagog.

Do běžného chodu MŠ chceme zařadit logopedické chvilky, pracovat s dětmi s vadami řeči skupinově i individuálně. Pravidelné logopedické chvilky a hry budou pro děti s moderními pomůckami zajímavější a zábavnější. Nadále počítáme též s nadstandardní individuální logopedickou péčí pro děti s většími problémy v oblasti komunikačních schopností. V MŠ pracuje učitelka s aprobací logopeda. Projekt přispěje k realizaci ŠVP, vytvoří lepší podmínky pro naplnění průřezových témat a získání klíčových kompetencí.

Dalším z důležitých cílů je získání rodičů pro spolupráci s vyhlídkou zamezení logopedických vad u jejich dětí. Pro rodiče připravíme několik přednášek a seminářů z oblasti logopedické prevence, na schůzkách s rodiči budeme nabízet poradenskou pomoc a motivovat je k aktivnímu zapojení při logopedické prevenci.

Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat

Vybavení

 • Zakoupení diagnostické, kompenzační a reedukační metodické pomůcky Klokanův kufr , který bude sloužit jako diagnosticko-intervenční nástroj (obsahuje názorné manipulační pomůcky ze dřeva či laminovaného papíru /dřevěné kartičky, provlékačky, skládačky/ uložené v dílčích menších kufřících věnovaných oblastem jako je řeč, motorika, zrak, sluch atd.), pomůcky jsou členěny podle oblastí a obsahují vývojově odstupňované úkoly;
 • logopedické didaktické pomůcky a hry, logosešity, tablet s logoprogramy.

Děti

 • práce dětí s diagnostickou metodickou pomůckou Klokanův kufr- rozvíjí řeč, soustředěnost, schopnost systematicky pracovat
 • pravidelná logopedická činnost s dětmi –logopedické chvilky, skupinová i individuální cvičení
 • kroužky v MŠ navazující na logopedické a pohybové činnosti
 • nadstandardní péče o děti s vadami řeči při individuální práci s dětmi po pracovní době pedagoga
 • logopedická intervence s možností využití moderních výukových pomůcek

Pedagogové

 • pořízení diagnostické metodické pomůcky Klokanův kufr a práce s ní a s dětmi;
 • logopedická diagnostika a sestavení individuálního logopedického plánu;
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků – i když máme 84% odbornost pedagogů, je nutné se neustále vzdělávat a získávat nové zkušenosti a poznatky (kurzy, semináře, samostudium …);
 • poradenská činnost logopedky MŠ, provedení depistáže odborníky – kontrola mluvidel, komunikačních schopností;
 • vytvoření pracovního materiálu Povídálek;
 • návštěva pedagogů v ZŠ Staré Město, kam přechází děti do 1. třídy a kde pracuje i školní logoped, návštěva ZŠ s logopedickou třídou Uherské Hradiště, MŠ s logopedickou třídou Uherské Hradiště;
 • prezentace projektu na webových stránkách MŠ, mezi rodiči, v tisku.

Rodiče

 • Spolupráce s rodiči - osvěta formou seminářů pro rodiče, zajištěné proškolenými pedagogy a odborníky z SPC pro děti s vadami řeči:
  • Prevence rizik školní neúspěšnosti v lednu 2016- ve spolupráci se ZŠ.
  • Vývoj řeči a jeho odchylky v červnu 2016 - speciální pedagog MŠ.
  • Možnosti stimulace řečového vývoje v září 2016 – ve spolupráci s SPC.
 • motivující schůzky s rodiči
 • spolupráce při logopedickém procvičování s dětmi – přítomnost rodiče při práci logopedky s dítětem. Na této úrovni se zapojí rodiče dětí při procvičování nových dovedností prostřednictvím her a pracovních listů v domácím prostředí. Děti si budou nosit sešity, se kterými budou pracovat s učitelkou v MŠ, následně domů. Vhodnou osvětou budeme rodiče dětí motivovat.