Mateřská škola Rastislavova Staré Město

Základní cíle Mateřské školy

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se spec. vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu "Veselá školka berušek" se zaměřením na individuální rozvoj osobnosti, přípravu na školu, prevenci a úpravu vad výslovnosti, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a alternativ "Zdravá MŠ" a "Začít spolu". Nabízíme řadu zájmových kroužků a nadstandardních aktivit.

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Dítě má právo:

 • na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 • na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
 • užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství
 • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Pravomoci ředitele:

Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte (ve správním řízení) do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny;
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ;
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení;
 • dítě nezvládne adaptační program MŠ;
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Zákonní zástupci mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života;
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě;
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy;
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy;
 • projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy. Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům.

Zákonní zástupci jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy u nových dětí dodržovat "Adaptační program"
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte v MŠ nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.

Akce a události

dnes STROM PRO ZVÍŘÁTKA, krmítko pro ptáky

13.12. MÍČKOVÁNÍ VE TŘÍDĚ BERUŠEK

14.12. KONCERT VÁNOČNÍ ZUŠ

Všechny události »

Pracovní listy pro děti

Nabídka logopedie »