Povinné informace

1. Oficiální název

Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vznikla v roce 2003 ve Starém Městě jako příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je město Staré Město. Provoz MŠ byl zahájen v lednu 1982.

Zřizovatel:

Město Staré Město
nám. Hrdinů 100
686 03 STARÉ MĚSTO

IČ: 005 67 884
DIČ: CZ00567884

telefon : 572 416 411
fax : 572 416 412
e-mail: meusm@staremesto.uh.cz
elektronická podání : podatelna@staremesto.uh.cz
Datová schránka: 8tvb3cp

3. Organizační struktura

Adresa: Mateřská škola, Rastislavova 1800, 686 03 Staré Město
Telefon: 572 54 12 13
Mobilní telefon: 776 78 78 95
E-mail: msrstmesto@uhedu.cz
ID datové schránky: 6b4kyey

IČO: 750 225 41
Zřizovatel: Město Staré Město

4. Kontaktní spojení

Mateřská škola,
Rastislavova 1800,
686 03 Staré Město

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola,
Rastislavova 1800,
686 03 Staré Město

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola,
Rastislavova 1800,
686 03 Staré Město

4.3 Úřední hodiny

Pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod

4.4 Telefonní čísla

Telefon: 572 54 12 13
Mobilní telefon: 776 78 78 95

4.5 Adresa internetové schránky

https://www.msrstmesto.cz

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola,
Rastislavova 1800,
686 03 Staré Město

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Adresa elektronické podatelny

msrstmesto@uhedu.cz

Další informace jsou na stránce E podatelna

4.9 Datová schránka

ID Datové schránky: 6b4kyey

5. Případné platby lze poukázat

20335721/0100 (Komerční banka, a.s.)

6. IČO

75022541

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ75022541, nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

Odkaz na dokumenty školy Tiskopisy

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Odkaz na úřední desku:Tiskopisy

8.2. Rozpočet

Odkaz na úřední desku:Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: msrstmesto@uhedu.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 6b4kyey

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město 686 03
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

E podatelna

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Předpisy a řády naleznete v odkaz na úřední desce:

12. Úhrady za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou MŠ Rastislavova 1800, Staré Město poskytnuty žádné výhradní licence a žádné vzory licenčních smluv. podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány

  • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány

  • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány

Popisy úkonů orgánu veřejné moci – životní situace: Služby veřejné správy na portal.gov.cz

Formuláře jsou k nahlédnutí v kanceláři MŠ.

KONTAKT

telefon: +420 572 541 213

e-mail: msrstmesto@uhedu.cz

datová schránka: 6b4kyey

ADRESA

Mateřská škola Rastislavova

Rastislavova 1800

686 03 Staré Město

PROJEKTY

Všechny projekty

--------------

Přihlášení

© 2024 MŠ Rastislavova, Staré Město | Tvorba webových stránek Jaroslav Tyllich - Artika